Szanowni Klienci OHO! Ze względów bezpieczeństwa wysyłki listem poleconym do odwołania nie będą realizowane. Do Państwa dyspozycji dalej pozostają wysyłki paczkomatowe i kurierskie. OHO

 REGULAMIN KONKURSU OHO

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Wygraj Bluzę Marzeń" i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest OHO Aleksandra Urbańska-Deres, ul. Skolimowska 13a, 05-520 Konstancin-Jeziorna, NIP:1231028068, zwany dalej "Organizatorem"

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w internecie na profilu Facebook www.facebook.pl/ohoscrubs i trwa od 17.12.2018 od godziny 00:00 do 14.01.2019 do godziny 24:00.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem OHO

c) nie jest członkiem rodziny pracownika OHO

d) zamieściła pod postem konkursowym komentarz zgodny z zasadami konkursu.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) Uczestnik wpisze w komentarzu swój wymarzony wzór bluzy, polubi fanpage OHO oraz udostępni post konkursowy.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest:

Bluza medyczna prosta lub taliowana w wybranym przez Uczestnika rozmiarze oraz wzorze. Model, rozmiar oraz wzór zostaną ze zwycięzcą ustalone drogą mailową po ogłoszeniu wyników konkursu. Czas realizacji bluzy uzależniony będzie od wyboru wzoru i określony drogą mailową, nie dłuższy niż 3 miesiące.

2. Zdobywcę nagrody spośród Uczestników spełniających warunki uczestnictwa wybierze Organizator.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej prywatną wiadomością na Facebook-u w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, informacja ta pojawi się także na profilu Facebook Organizatora.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na Facebook-u lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@ohoscrubs.pl w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z USTAWĄ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.ohoscrubs.pl

Każdy uczestnik konkursu zwalnia z odpowiedzialności serwis Facebook.

Promocja nie jest sponsorowana, popierana, przeprowadzana ani związana z serwisem Facebook.